اصطلاحات فرم ارزیابی قهوه SCA

پروتوکل کاپینگ زبان مشترک متخصصین قهوه است؛ در این مطلب به بررسی دقیق‌‌تر پارامترهای مختلف پروتوکل قهوه‌آزمایی و موشکافی این زبان مشترک خواهیم پرداخت.